1394 689 0912 info@golshin.com

برچسب: كمپرسور صدا چيست ؟

اجرای زنده مقالات

كمپرسور صدا چيست ؟

ارسال شده توسط مصطفی محمدی

کمپرسور یک “ضخیم کننده Thickener ” است که از دینامیک آواها می.کاهد و به همین دلیل همچنین از حجم (Volume) آن.ها. کمپرسورها تاثیر ظریفی روی صداها می.گذارند، اما می.توانند صداها را در میکس در جای درست خود قرار دهند.
بوسیله پارامتر Makeup Gain یا پارامتر

بیشتر بخوانید